درمان سوختگی

درمان سوختگی با آب جوش
بدون نظر آموزش, سوختگی
اکثر سوختگی ها با آب جوش به دلیل سهل انگاری رخ می دهد. این اتفاقات به یکباره و به صورت ناگهانی رخ می دهد. پس خیلی مهم است که کنترل خود را از دست ندهید تا دچار صدمه و آسیب بیشتری نشوید، بتوانید بهترین درمان ر ا انتخاب کنید. ...
درمان سوختگی سطحی
بدون نظر آموزش, سوختگی
سوختگی نوعی آسیب یا جراحت  به پوست است که ازطریق سرمای بیش از حد، گرمای بیش از حد، جریان الکتریکی، مواد شیمیایی، اصطکاک و پرتو ایجاد میشود. عوامل تعیین کننده اهمییت سوختگی ها درجه سوختگی وسعت سوختگی سن مصدوم محل سوختگی شدت سوختگی درجه سوختگی وسعت سوختگی سن مصدوم ...